top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN
Boekingsvoorwaarden Pythia Tarenskeen styling gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 343.800.10

Artikel 1 ALGEMEEN
Indien een opdracht tot stand komt tussen een opdrachtgever en Pythia Tarenskeen gelden in alle gevallen onderstaande boekingsvoorwaarden ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 2 BOEKINGEN
lid 1 Een opdracht overeenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en PC Tarenskeen styling. PC Tarenskeen styling verbindt zich tot het verlenen van enkele diensten op een bepaalde datum (boekingsdatum) 
De opdrachtgever verbindt zich tot betaling voor verleende diensten aan PC Tarenskeen styling .
De boekingsovereenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever zich met PC Tarenkeen styling verbindt (boeken) tot afname van deze diensten voor een bepaald bedrag  (factuurbedrag).
lid 2 Het factuurbedrag is de som van het honorarium bestaande uit de door de PC Tarenskeen styling  gedeclareerde standaardtarieven ,bijzondere toeslagen, stylingskosten en reistijd, 

Artikel 3 STANDAARDTARIEVEN
lid 1 Zonder aan andere schriftelijke en mondelinge mededelingen van van PC Tarenskeen styling zijn de standaardtarieven bindend.
lid 2 De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor werkzaamheden uitgedrukt in:
a Dagtarief:dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag.  PC Tarenskeen styling staat 8 uur ter beschikking van de opdrachtgever. indien het filmopnamen (commercial/videoclip/bedrijfsfilm) betreft staat PC Tarenskeen styling 10 uur ter beschikking van de opdrachtgever.
b Halve dagtarief:een halve dag bestaat uit 4 uur en dient in ieder geval te eindigen voor 13:00 dan wel aan te vangen na 14:00.
c Uurtarief:dit tarief wordt als minimum berekend bij elke boeking,bij boekingen van 1 uur of minder wordt steeds een toeslag van 50% berekend. met uitzondering van werkbesprekingen voor een boeking, korter dan twee uur.
d Overurentarief:wanneer de opname uitloopt (zie lid a) zal bij elk uur extra het uurtarief worden berekend.

e Voor aanvang opdracht dient de opdrachtgever een voorschot van 50% aan PC Tarenskeen Styling te voldoen.

Artikel 4 TOESLAGEN
lid 1 In geval van de volgende diensten op de gepubliceerde standaardtarieven worden door de Creatieven de  volgende toeslagen berekend.
a Voor werkzaamheden tussen 24:00 en 08:00 bedraagt de toeslag twee maal het standaard tarief.

Artikel 5 REIZEN
lid 1 Bij een halve dag boeking buiten Amsterdam worden reisuren berekend op basis van de uurtarieven, bij boekingen in Amsterdam wordt geen reistijd berekend met uitzondering van uur boekingen. Bij uur boekingen buiten Amsterdam wordt automatisch een halve dag gerekend.
lid 2 Indien er reiskosten gemaakt worden tijdens de voor/nabereiding van een opdracht zowel binnen als buiten Amsterdam of indien de werkzaamheden/besprekingen buiten Amsterdam worden verricht, dient de opdrachtgever de volledige reiskosten te vergoeden:in geval van vervoer per trein op basis van het tarief van de eerste klas NS , in geval van van vervoer per auto een kilometervergoeding, parkeerkosten dienen vergoed te worden ,in geval van vervoer per vliegtuig op basis van toeristenklasse, de opdrachtgever dient ook de taxi kosten te vergoeden.
lid 3 Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever volledig te worden vergoed.
lid 4 Voor reisdagen wordt 50% van het dagtarief in rekening gebracht.
Alle in dit artikel genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW.

Artikel 6 BETALINGEN
lid 1 PC Tarenskeen styling factureert de opdrachtgever. 
De opdrachtgever dient, binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum , het factuurbedrag over te maken op de rekening van PC Tarenskeen Styling Bankrekening ABN AMRO  NL.63.ABNA.050.74.99.158 
onder vermelding van het factuurnummer.
lid 2 Alle kosten welke door de PC Tarenskeen styling worden gemaakt ter effectuering van de rechten alsmede alle (buiten) gerechtelijke kosten (incasso)kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of in gebrekestelling. voorgenoemde (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van euro; 70,- vermeerderd met portokosten per afzonderlijk gevorderd factuurbedrag.
lid 3 Indien er door PC Tarenskeen styling kosten, (buiten)gerechtelijke kosten of andere terzake dienende kosten gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat opdrachtgever zich niet aan de boekingsvoorwaarden houdt, alleen indien dit laatste ook blijkt, dan komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.
lid 4 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de faktuurdatum schriftelijk en gemotiveerd zal reclameren, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de ontvangen faktuur. De opdrachtgever is dan niet gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclamaties op te schorten.
lid 5 De opdrachtgever blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de 
factuur.

Artikel 7 OPTIES / BOEKINGEN
De opdrachtgever kan een optie nemen op een boekingsovereenkomst welke optie dient te worden omgezet in een definitieve boeking minimaal 24 uur voor het tijdstip waartegen is geboekt.De optierechten komen automatisch te vervallen bij niet tijdige bevestiging. Indien een andere opdrachtgever de betreffende Creatief voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de 1e optant op dat moment beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst te bevestigen. Indien de optie dan niet in een boekingsovereenkomst wordt omgezet ,vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever PC Tarenskeen styling voor die betreffende datum boeken. Een boekingsovereenkomst is bindend en kan niet kosteloos worden geannuleerd.
In het geval dat PC Tarenskeen styling deelneemt aan redactionele opdrachten, testen en andere vrij werk series mag het materiaal niet voor commerciele doeleinden of publicaties gebruikt worden zonder toestemming van PC Tarenskeen styling.

Onkosten zoals reiskosten, parkeerkosten en materiaalkosten dienen vergoed te worden door de opdrachtgever. Voor materiaalkosten dient de opdrachtgever een voorschot van 50% aan PC Tarenskeen Styling te voldoen voor aanvang van de opdracht.

Artikel 8 ‘MOOI WEER' BOEKINGEN
Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen geeft ,dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is, dan kan een dergelijke boeking eenmaal kosteloos worden geannuleerd. Indien deze mooi-weer boeking wordt herhaald en voor de tweede maal wordt geannuleerd, is de helft van het factuurbedrag verschuldigd. bij een derde annulering is het gehele factuurbedrag verschuldigd ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.

Artikel 9 HONORARIUM BIJ EXCLUSIVITEITEN
Indien de opdrachtgever bij een boeking te kennen geeft een moodboard te verwachten van de PC Tarenskeen styling zal hiervoor een tarief worden berekend. Over enig andere vorm van art directie tbv van reclame campagnes/mode shows/video clips/(pers)presentaties, zal PC Tarenskeen styling schriftelijk afspraken maken mbt honorarium met de opdrachtgever.

Artikel 10 Modelmaking

Alle in opdracht vervaardigde props blijven eigendom PC Tarenskeen styling 

Artikel 10 ANNULERINGEN
lid 1 : Indien de opdrachtgever de boeking annuleert, zijn er kosten verschuldigd, ongeacht of de annulering de opdrachtgever verweten of aangerekend kan worden. 100% van het standaard tarief is verschuldigd als er op de boekingsdatum zelf wordt geannuleerd. 50% van het standaardtarief is verschuldigd als een opdrachtgever, ongeacht de aan de boeking voorafgaande termijn, de boeking annuleert.
lid 2 Bij meerdaagse boekingen is lid 1 overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat de annuleringstermijn even lang is als de boekingstermijn.


Artikel 11 BOETEBEDING
Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de artikelen 3,4,5 en 6 omschreven meldplicht en/of betalingsplicht tekortschiet, verbeurt de opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling is vereist, ten gunste van PC Tarenskeen Styling een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim van de opdrachtgever.


Artikel 12 GESCHILLENREGELING
Alle geschillen , ontstaan uit een bij PC Tarenskeen styling geplaatste boekingsopdracht, worden beoordeelt naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.
 

bottom of page